Beträffande en vanartad tillämpning av gällande rätt (Dokument 980809V1)


Beskrivning

Typ av dokument: Brev

Avsändare: Sven Delille

Mottagare: Finansdepartementet, Riksdagens politiska partier

Datum: 9 augusti 1998


Innehåll

Beträffande en vanartad tillämpning av gällande rätt

Ärvdabalkens (1958:637) nuvarande redigering samt relaterad praxis kan leda till lagtolkning från Tingsrätters sida som förorsakar att vissa testamentstagare aldrig får möjligheten att åtnjuta de rättigheter som de dock föreskrivs av svensk lagstiftning. Sådana testamentstagare hamnar därmed i situationer i vilka de kan behandlas med orätt (se beskrivning i det bifogade dokumentet).

Det handlar här inte om hypotetiska ärenden med låg sannorlikhetsgrad. Det handlar här om boutredare- och Tingsrätters tolkning av testamente, något som leder till vardagliga beslut i Sveriges alla Tingsrätter, beslut som genom tillämpning av gällande rätt kan gå emot lagstiftarens syfte genom att möjliggöra att universella testamentstagare helt berövas de rättigheter som de föreskrivs av lagen. Jag har personligen erfarit att sådant händer i dagens Sverige.

Även om ett eventuellt förtydligande av de relaterade lagartiklarna givetvis inte skulle kunna leda till retroaktiv rättelse i förgångna fall, så anser jag det dock min plikt som medborgare att underrätta Lagstiftaren och be denne att ingripa för att förtydliga lagens redigering och därmed, i framtiden, förhindra en vanartad tillämpning av gällande rätt - en utveckling som tydligen inte avsetts vid den ursprungliga lagstiftningen.

Högaktningsfullt,

Sven Delille

Bifogas: Förslag till ändringar i Ärvdabalken (1958:637) för att förhindra en vanartad tillämpning av gällande rätt som försätter vissa testamentstagare i situationer där de behandlas med orätt [Dokument 980809V2].


tillbaka